Our Facebooks

Sahavith on Google Apps

 

 

 

 

 

 

 

Sahavith MIS

รายละเอียดการสมัคร(คลิกที่นี่) เตรียมอนุบาล-อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

อาคารเรียนระดับประถมปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น

ในปี 2558 โรงเรียนจะเริ่มดันโครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนสหวิทย์
เลขที่ 89/9 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น มีชั้นดาดฟ้า ใช้เป็น สนามกีฬา
และลานเอนกประสงค์ รองรับการเพิ่มของนักเรียนในหลักสูตรสองภาษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
อย่างเต็มรูปแบบ ภายในปีการศึกษา 2560

 

View Map โรงเรียนสหวิทย์ ต.ท่าระหัด โรงเรียนสหวิทย์และวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์ ถ.ประชาธิปไตย