Our Facebooks

Sahavith on Google Apps

 

 

 

 

 

 

 

Sahavith MIS

อาคารเรียนระดับประถมศึกษาแห่งใหม่

ในปี 2557 โรงเรียนจะเริ่มดันโครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อาคารหอประชุม/โรงอาหาร และสนามกีฬา
ณ โรงเรียนสหวิทย์ เลขที่ 89/9 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสองภาษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อย่างเต็มรูปแบบ ภายในปีการศึกษา 2558

View Map โรงเรียนสหวิทย์ ต.ท่าระหัด โรงเรียนสหวิทย์และวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์ ถ.ประชาธิปไตย