- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ

อนุบาล

เรื่อง
Web site
1
BeesKids http://www.beeskids.com
2
Kidsquare http://www.kidsquare.com
3
Lovekid.com http://www.lovekid.com
4
ทฤษฎีพหุปัญญากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย http://www.thai.net/kindergarten
5
แปลน พับลิชชิ่ง (ของเล่นเด็ก นิตยสารรักลูก) http://www.planpublishing.com
6
Familyxone.com http://www.familyxone.com/indexfx.asp
7
รวมนิทาน...กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว http://www.everykid.com/once% 20upon...html
8
เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยหลักของชีวิต http://www.tu.ac.th/internet/ref/health/child
9
มูลนิธิเด็ก http://www.ffc.or.th
10
บทเรียนคณิตฯอนุบาล http://www.mc41.com/anubal/ menu_num.htm
11
Payai Creation Co., Ltd. ทุ่งแสงตะวัน http://www.payai.com/programs/ view.php?prog
= TS&act=latest
12
ดวงใจพ่อแม่ http://www.duangjaiphomae.com
13
คู่มือเลี้ยงลูก Online http://www.weeklybaby.com
14
ThaiParents.net http://www.thaiparents.net
15
dekdek.com http://www.dekdek.com/entertaint.htm
16
Game พัฒนาความคิด http://pbskids.org/cyberchase/games.html
17
เกมจาก Kidsrcrafty http://www.kidsrcrafty.com/
18
ศูนย์รวมของเล่น http://www.kiddysanook.com/
19
บทเรียนเรื่องพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42028/index.htm
20
บทเรียนเรื่องกิจกรรมสำหรับเด็ก http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42015/index.htm
21
กิจกรรมเด็ก จากองค์การสวนสัตว์ http://www.zoothailand.org/zpo/kids_th.shtml
22
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร http://www.bkkchildrenmuseum.com
23
หัวข้อจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น จากมุมสุขภาพจิต ม.มหิดล http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/ child.html
24
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ http://www.icamtalk.com
25
ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย http://www.rcpsycht.org
26
ของเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กจาก Plan http://www.plantoyshop.com
27
ของเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กจาก Voila http://www.voilatoy.com
28
สื่อมัลติมีเดียการเรียนการสอนปฐมวัย http://www.2fellows.com/clients/ oec_multimedia
29
โครงการพัฒนาสติปัญญา IQ EQ เด็กไทย http://www.iqeqdekthai.com
30
อนุบาล.คอม http://www.anubarn.com
31
บ้านแห่งรัก http://www.love4home.com
32
ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับแม่และเด็ก http://www.littleandmom.com
33
ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกัน การบาดเจ็บในเด็ก http://www.csip.org
34
คลินิกเด็ก.คอม http://www.clinicdek.com
35
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก http://www.iamsmartkids.com
36
นิทานนานาชาติ http://www.thaigoodview.com/library/
studentshow/st2545/5-5/no26/index.html
37
นิทานธรรมะจากจีน http://www.mindcyber.com/nitan/ good/index.php
38
กลุ่มนิทานกระดานหก http://kradanhok.com/home.html
39
Thai Kids .org http://www.thaikids.org
40
Qkid.net http://www.qkid.net/home.htm
41
เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย http://www.iqeqdekthai.com
42
เพลงคลาสสิกสำหรับเด็ก http://www.classicsforkids.com/music
43
Eurythmy.org.uk http://www.eurythmy.org.uk/index.html
44
แม่เด็ก http://www.maedek.com
45
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย http://www.pidst.net
46
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.pedsocthai.org
47
ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก http://www.thaipedlung.org
48
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.thaipediatrics.org
49
Count Us In เกมฝึกทักษะคณิตศาสตร์ http://www.abc.net.au/countusin/default.htm
50
เว็บไซต์ตัวอย่างงานประดิษฐ์สำหรับเด็ก (1) http://www.dltk-kids.com/
51
เว็บไซต์ตัวอย่างงานประดิษฐ์สำหรับเด็ก (2) http://www.amazingmoms.com/htm/kidsart.htm
52
เว็บไซต์ตัวอย่างงานประดิษฐ์สำหรับเด็ก (3) http://www.kinderart.com/
53
เว็บไซต์ตัวอย่างงานประดิษฐ์สำหรับเด็ก (4) http://www.pitara.com/activities/craft.asp
54
เว็บไซต์ตัวอย่างงานประดิษฐ์สำหรับเด็ก (5) http://www.creativity-portal.com/howto/
artscrafts/crafts_kids.html