- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
การบัญชี
เรื่อง
Web site
1
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ http://www.crownproperty.or.th/th/main.php
2
ข้อมูลสถิติเศรษฐกิจโลกจาก world bank http://data.worldbank.org/
3
บทวิเคราะห์อุตสาหกรรม http://cms.sme.go.th/cms/c/portal/layout?p_l_id=25.664
4
ตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย http://www.tfex.co.th
5
สมาคมค้าทองคำ http://www.goldtraders.or.th/
6
กระทรวงพาณิชย์ http://www.moc.go.th
7
กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th
8
กรมสรรพากร http://www.rd.go.th
9
ธรรมนิติ http://www.dharmniti.co.th
10
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง http://www.fpo.go.th
11
นักบัญชี.คอม Thai Accounting, Thai Tax, Thai Law http://www.nukbunchee.com
12
Acthai.com ข้อมูลข่าวสารการบัญชีและภาษี http://www.acthai.com/
13
Bank of Thailand ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
14
The Stock Exchange of Thailand ตลาดหลักทรัพย์ http://www.set.or.th/th/index.html
15
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th
16
TAX THAILAND TAX RESEARCH CENTER http://www.tax-thai.com
17
ตัวอย่างแผนธุรกิจ http://www.thaismecenter.com
18
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน http://www.oag.go.th
19
กรมศุลกากร http://www.customs.go.th
20
Thai Appraisal Foundation มูลนิธิการประเมินค่าทรัพย์สินไทย http://www.thaiappraisal.org/Thai/Market/ Market50.html
21
Thai Government Procurement ศูนย์กลางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
http://www.gprocurement.go.th/
22
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
http://www.tsi-thailand.org/
23
Great ideas for Teaching Accounting
http://www.swcollege.com/vircomm/gita/
gita_main.html#contents
24
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
http://www.baac.or.th/l
25
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
http://www.exim.go.th/
26
ห้องสมุดมารวย http://www.maruey.com/th/index.html
27
สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (เงิน) http://money.howstuffworks.com/
28
การบัญชี การสอบบัญชี ภาษี โดย Buncheeaudit.com http://www.buncheeaudit.com/
29
ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเลกโทรนิกส์ http://www.ecommerce.or.th/
30
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ http://www.cad.go.th/index.php
31
คำศัพท์บัญชี โดย Buncheeaudit.com http://www.buncheeaudit.com/ accountvocab.htm
32
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย http://www.thaibond.com
33
บ้านบัญชีและผู้สอบบัญชี http://cpa-ta.pantown.com
34
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Autoflight http://www.autoflight.co.th
35
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ http://www.saa-thai.org
36
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร (บัญชีอุตสาหกรรม) http://www.biotec.or.th/foodindustry/ index.asp
37
e-FinanceThai.com http://www.efinancethai.com
38
สภาพัฒน์ http://www.nesdb.go.th
39
กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th
40
Thailand Account.com เรียนบัญชีจากไฟล์เสียง http://www.thailandaccount.com
41
ทำบัญชี.คอม http://www.tumbunchee.com
42
เครื่องมือคำนวณทางการเงิน http://www.kasikornbank.com/GlobalHome/
TH/miscellenous/tools/tool_calculator.html
43
นิตยสาร Business Week http://www.businessweek.com/index.html
44
วารสารการเงินการธนาคาร http://www.karnngern.com
45
ธนาคารชุมชน http://www.cb.ktb.co.th/prod/commbank.nsf
46
แผนภูมินักลงทุน ข้อมูลการลงทุน http://www.investorchart.com
47
เศรษฐศาสตร์ชุมชน http://www.tangnamo.com/community/fp.htm
48
ก้าวทันตลาดทุน http://www.moneychannel.co.th
49
สมาคมการบัญชีไทย http://thaa.acc.chula.ac.th
50
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย http://www.fetco.or.th
51
ถามตอบด้านบัญชี AV Account http://www.avaccount.com
52
Softwarebunchee http://www.softwarebunchee.com
53
Programbunchee http://www.programbunchee.com
54
ACCASA ข้อมูลกฎหมายทางการบัญชี http://www.accasa.com
55
Download เอกสารทางการบัญชี http://www.accounttothai.com/index.php?
option=com_docman&Itemid=93
56
ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ http://www.thailocaladmin.go.th/
work/e_book/eb5/eb5_2/eb5_2.htm