- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
งานอาคารสถานที่
เรื่อง
Web site
1
การไฟฟ้านครหลวง http://www.mea.or.th
2
องค์การโทรศัพท์ http://www.tot.co.th/
3
wisetair.com ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ http://www.wisetair.com
4
Safekids-Thailand http://www.safekids-thailand.com/safekids/index.php
5
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย http://www.disaster.go.th
6
เกมเกี่ยวกับความรู้เรื่อง ความปลอดภัย http://www.firekills.gov.uk/seniors/fun/index.htm
7
Safety powerpoint presentation library http://siri.uvm.edu/ppt/powerpt.html