- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
สื่อการเรียนการสอน
เรื่อง
Web site
1
เอเชียบุ๊คส์ http://www.asiabook.com
2
นานมีบุ๊คส์ http://www.nanmeebooks.com
3
อ๊อกฟอร์ด http://www.oup.co.uk/offices/thailand
4
ซีเอ็ด http://www.se-ed.com
5
ศูนย์แผนที่พรานนก http://www.thaipanit.com
6
พัฒนาคุณภาพวิชาการ http://iadth.com/html/product-concept.html
7
มติชนบุ๊คส์ http://www.matichonbook.com
8
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ http://www.chulabook.com
9
สกายบุ๊กส์ http://www.skybook.co.th
10
อินโฟเพรส
http://www.infopress2000.com
11
เดอะเนชั่น http://www.nationmultimedia.com
12
ฐานเศรษฐกิจ http://www.thannews.th.com
13
ศึกษาภัณฑ์ http://www.suksapan.or.th
14
ศูนย์ศิลปะสิปประภาศูนย์ศิลปะออนไลน์
http://www.sipprapa.net/mcontents/marticle.php?
headtitle=mcontents&id=26970&Ntype=2
15
thaiCAI Download ตัวอย่างโปรแกรม CAI http://www.thaicai.com/download.html
16
Expernet http://www.expernetbooks.com
17
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย http://www.pubat.or.th/index.php
18
มูลนิธิโลกสีเขียว http://www.greenworld.or.th/1_gws.htm
19
New Media Experience the interaction of the Digital World http://www.newmedia.in.th/index.php?CourseID=
Welcome
20
ศูนย์ตำราและเอกสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ http://www.edu.chula.ac.th/bookctr/index.htm
21
The Geometer's Sketchpad? - Resource Center http://www.keypress.com/sketchpad/
22
เด็กรักป่า ศิลปะ บทกวี ดนตรี มีธรรมชาติเป็นครู http://dekrakpha.com/main.php
23
บทเรียนออนไลน์ ธรรมศาสตร์ http://tu-elearn.tu.ac.th/index.php
24
สื่อคณิตศาสตร์ Gizmo http://www.explorelearning.com
25
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล หนังสือด้านกฏหมาย http://www.soutpaisallaw.com
26
แบบทดสอบออนไลน์ Preyawat http://www.preyawat.com/test.php
27
คลื่นความคิด ฟังข่าว online http://radio.mcot.net/fm965/index.php
28
Mimio กระดานไวท์บอร์ด Interactive http://www.mimio.com
29
รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของ มสธ. http://vup.stou.ac.th/service/av.htm
30
ห้องสมุดอิเลกโทรนิกส์ โรงเรียนมงคลวิทยา http://ecurriculum.mv.ac.th
31
แหล่งเรียนรู้ดิจิตอล Dlearn http://dlearn.swu.ac.th/index.php
32
แบบทดสอบ Multiple Intelligence http://www.bgfl.org
33
ศูนย์ตำราเรียนรามคำแหง E-Book http://e-book.ram.edu/e-book/indexstart.htm