- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
ภาษาอังกฤษ
เรื่อง
Web site
1
พจนานุกรมแปลภาษา http://th.w3dictionary.org
2
Thesaurus.com http://thesaurus.com/
3
เว็บไซต์แปลภาษาต่างๆทั่วโลก http://www.travlang.com
4
Word and Spelling Game http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/interactive/literacy.html
5
เรื่องสั้นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กจาก British council http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories
6
เรื่องสั้นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กจาก Easy readers http://www.easyreaders.ch/
7
ทรู ปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/true/index.php
8
Advance English Lessons http://www.englishpage.com
9
Tower of English Lobby http://www.towerofenglish.com
10
Nation Junior Newspaper http://www.njconnex.com/
11
NLL Free Resource (Crosswords & Quizzes) http://www.nll.co.uk/free/exercises.shtml
12
American University Alumni (AUA) http://www.auathailand.org/
13
English Exercise Online http://www.smic.be/smic5022
14
Dictionary.com http://dictionary.reference.com
15
English room ห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทย http://www.english-room.com
16
Acronym Dictionary (ค้นหาตัวย่อ) http://www.yindii.com/dictionary/acronym.htm
17
American Slang (คำศัพท์แสลง) http://www.yindii.com/ref/slang.htm
18
Forms of Address (การเขียนจดหมาย) http://www.yindii.com/ref/address.htm
19
Idioms http://www.yindii.com/ref/idioms/idiom1.htm
20
Online Dictionaries ความหมาย คำเหมือน http://www.yindii.com/dictionary/rhyme.htm
21
Online Grammar http://www.yindii.com/ref/grammar/index.htm
22
Proverbs (สุภาษิต) http://www.yindii.com/ref/proverbs/proverb1.htm
23
SuperKids Vocabulary Builders http://www.superkids.com/aweb/tools/words
24
World English test, learn, and study online http://www.world-english.org
25
e-learning วิชาภาษาอังกฤษ http://www.dekgeng.com/english/index.html
26
Learn English - British Council http://www.learnenglish.org.uk
27
Learn English Free With EnglishClub.com http://www.englishclub.com
28
Free online pronunciation guides + dictionary ESL + 9 languages สอนการออกเสียง http://www.fonetiks.org
29
American English Pronunciation Practice ฝึกออกเสียง http://www.manythings.org/pp
30
The Internet Picture Dictionary http://www.pdictionary.com
31
Oxford Teachers Club Oxford Teachers' Club http://www.oup.com/elt/teachersclub/?cc=th
32
Free-English-GAMES games, tips, english grammar lessons http://www.free-english-games.com/
33
Free English lessons and ESL software for teachers and students http://www.free-english.com/thai/Home.aspx
34
ESL-Pro.com - ESL PRO Products http://www.esl-pro.com/store.aspx
35
เกมอักษรไขว้ se-ed http://ww2.se-ed.net/acc2003/cross/cross1.htm
36
Crossword Puzzle Games - Create Puzzles http://www.crosswordpuzzlegames.com/create.html
37
Word Patterns กิจกรรมเรื่องรหัสคำ http://www.learner.org/teacherslab/math/patterns
/word.html
38
Kid Scoop หนังสือพิมพ์สำหรับเด็ก http://www.kidscoop.com/
39
Teach with movies http://www.teachwithmovies.net/index.html
40
Fun English Study http://www.manythings.org/
41
English-4U http://www.english-4u.com/
42
Vacabulary Can be Fun http://www.vocabulary.co.il/
43
Better English http://www.better-english.com/grammar.htm
44
เกมส์จาก Webster Dictionary http://www.m-w.com/game/
45
คำศัพท์อังกฤษ http://www.vocabulary.com/
46
ฝึกอ่านด้วย Phonics (1) http://www.dositey.com/language/phonicsk2.htm
47
ฝึกอ่านด้วย Phonics (2) http://english.glendale.cc.ca.us/phonics.html
48
การเขียน 5 paragraph essey http://www.studygs.net/5paragraph_edit.htm
49
การเขียน expository essey http://www.studygs.net/wrtstr3.htm
50
การเขียน persuasive essey http://www.studygs.net/wrtstr4.htm
51
เกมสำหรับเด็ก ด้านภาษาอังกฤษ http://www.primarygames.com/reading.htm
52
Learning English For Kids http://www.britishcouncil.org/kids.htm
53
สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนโดย BBC http://www.bbc.co.uk/schools/
54
Teaching English Organization http://www.teachingenglish.org.uk/
55
แบบทดสอบความรู้ Grammar 1 http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/
56
แบบทดสอบความรู้ Grammar 2 http://owl.english.purdue.edu/handouts/grammar
/index.html
57
Webster Dictionary Online http://www.websters-online-dictionary.org/
58
กิจกรรมภาษาอังกฤษจาก Techingtreasures.com http://teachingtreasures.com.au/English_more.html
59
ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษของ Cambridge University http://www.cambridgeesol.org/index.htm
60
World-English รวมแบบทดสอบและกิจกรรมภาษาอังกฤษ http://www.world-english.org
61
Wordskills ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ http://www.wordskills.com/level/index.html
62
Free Practice Exam ข้อสอบมาตรฐานต่างๆ http://www.4tests.com
63
Lyrics For All ค้นหาเนื้อเพลงภาษาอังกฤษ http://www.lyricsforall.com
64
English Puzzle http://www.puzzles.bambamscorner.nl/
englishpuzzles.html
65
ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ http://www.eldc.go.th
66
Grammar Songs http://gardenofpraise.com/mugram.htm
67
Best of Crossword Puzzles ความรู้รอบตัว http://www.armoredpenguin.com/crossword/
Data/best
68
Basic guide to essey writing วิธีการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ http://members.tripod.com/~lklivingston/
essay/index.html
69
Storytime นิทานพร้อมการ์ตูนประกอบจาก Cbeebies http://www.bbc.co.uk/cbeebies/tweenies/
storytime
70
แหล่งความรู้ภาษาอังกฤษจาก Purdue University http://owl.english.purdue.edu
71
Listening lab ฝึกทักษะการฟังพร้อมรูปภาพและข้อความ http://www.elllo.org
72
นิทานออนไลน์ เพื่อฝึกทักษะการฟังจากนิทาน http://www.storylineonline.net
73
Listening quizzes ฝึกฟังบทสนทนาและตอบคำถาม http://www.esl-lab.com
74
Daily ESL ฝึกอ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษ http://www.dailyesl.com
75
นิทานอีสป ฉบับภาษาอังกฤษ http://www.storyarts.org/library/aesops/index.html
76
เว็บไซต์สอนออกเสียงคำศัพท์ Howjsay http://www.howjsay.com
77
Encyclopedia สำหรับเด็ก http://encyclopedia.kids.net.au
78
แบบฝึกหัดแยกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ http://www.tampareads.com/phonics/whereis/index.htm
79
Pronunciation Lessons http://lc.ust.hk/~material/pl
80
Reading Comprehension http://edhelper.com/ReadingComprehension.htm
81
นิทานออนไลน์ จาก BBC http://www.bbc.co.uk/schools/laac/story/sbi.shtml
82
นิทานออนไลน์ จาก RIF.org http://www.rif.org/readingplanet/content/
read_aloud_stories.mspx
83
Storylineonline.net http://www.storylineonline.net
84
เรื่องสั้น http://www.eastoftheweb.com/short-stories
85
นิทานพร้อม Audio Download จาก Storynory.com http://storynory.com
86
Read Write Think.org http://www.readwritethink.org
87
เกมและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ http://www.starfall.com
88
English test - free ESL EFL http://www.english-test.net/#Free_English
_Tests_for_ESL_EFL
89
English-zone http://english-zone.com/index.php
90
ESL Cyber listening lab http://www.esl-lab.com
91
เกมฝึกสะกดคำ http://www.spellingcity.com
92
เว็บไซต์ฝึกการอ่านและสรุปใจความ จาก bbc http://www.bbc.co.uk/skillswise/words/reading/
summarising/index.shtml
93
เว็บไซต์ฝึกการเขียน จาก move-on.org http://www.move-on.org.uk/ilr/hottopics/02/sco_
01/body01.htm
94
เว็บไซต์ฝึกการสร้างประโยคจาก bbc http://www.bbc.co.uk/skillswise/e3/words/
grammar/sentenceconstruction/
95
เว็บไซต์สอนการใช้ Apostrophe (') http://gwydir.demon.co.uk/jo/grammar/apostrophe.htm
96
เว็บไซต์สอนเรื่อง Part of speech http://gwydir.demon.co.uk/jo/grammar/partspeech.htm
97
นิตยสาร I Get English http://www.igetenglish.com