- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
การแนะแนว
เรื่อง
Web site
1
กรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th
2
Jobbees.com http://www.jobbees.com/index.asp
3
Nationejobs.com http://www.nationejobs.com/search/ main_thai.php#search
4
carefor.org บ้านใส่ใจ http://www.carefor.org/php/index.php
5
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา http://www.parent-youth.net
6
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและ
อุตสาหกรรมและประเทศไทย
http://www.econthai.com/default.htm
7
กองวิจัยตลาดแรงงาน http://lmi.doe.go.th