- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
การเกษตรและประมง
เรื่อง
Web site
1
แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก http://www.happyfamilyday.com/index.php
2
มูลนิธิข้าวขวัญ http://sathai.org/story_thai/007-KKF%20Story.htm
3
บ้านควาย http://www.buffalovillages.com
4
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน http://sathai.org
5
มูลนิธิโลกสีเขียว http://www.greenworld.or.th/
6
ห้องสมุดความรู้การเกษตร http://www.doae.go.th/library/index.html
7
World Plant Center http://www.worldplantcenter.com
8
แม่โจ้ แหล่งรวมการเกษตร http://www.maejo.com
9
สมุนไพรดอทคอม http://www.samunpai.com
10
สารพันความรู้ สู้วิกฤต เศรษฐกิจไทย http://web.ku.ac.th/agri/
11
108 พรรณไม้ไทย http://www.panmai.com
12
e-learning กลุ่มวิชาพิเศษ งานเกษตร http://www.dekgeng.com/special/index.html
13
กระบองเพชร http://www.mycacti.com
14
ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร http://www.thaiagro.com
15
ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร http://www.bangsaiagro.com
16
www.bitong.i8.com รวมข้อมูลเรื่องการทำประมง http://www.bitong.i8.com
17
ชีววิถี.net แนะนำจุลินทรีย์EM http://www.chivavithee.net/index.php
18
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/
19
บางไทรอะโกร แนะนำการปลูกพืชไร้ดิน http://www.bangsaiagro.com/
20
สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง http://www.connect.to/nica
21
KU Electronic Magazine บทความการเกษตร http://www.ku.ac.th/e-magazine
22
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร http://www.mcc.cmu.ac.th
23
องค์กรความหลากหลายทางธรรมชาติและภูมิปัญญาไทย BIOTHAI http://www.biothai.net/
24
ค้นหาพันธุ์ไม้ตามความต้องการ http://www.homedd.com/HomeddWeb/servlet/
homedd.A_garden.frontweb.FwGardenIndex
25
บทเรียนวิชาเกษตรกรรม http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/occupation/452.html
26
กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th
27
ดินของประเทศไทย http://www.ldd.go.th/thaisoils_ museum/INDEX0.HTML
28
ธุรกิจปศุสัตว์ จากฟาร์มโชคชัย http://www.farmchokchai.com/agri_bis/ farm_livestock.asp
29
กรมประมง http://www.fisheries.go.th
30
คนรักปลา.คอม http://www.khonrakpla.com
31
สาระความรู้สัตว์เลี้ยง จาก ม.เกษตร http://www.vet.ku.ac.th/library-homepage/knowledge.htm
32
แหล่งความรู้เรื่องกล้วยไม้ http://www.orchidsiam.com/th
33
เกษตรซิตี้.com http://www.kasetcity.com
34
เคหะการเกษตร http://www.kehakaset.com
35
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ http://www.thaigreenagro.com
36
Plant Finder จาก BBC http://www.bbc.co.uk/gardening/ plants/plant_finder
37
ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทย http://pikul.lib.ku.ac.th/agkb
38
ศูนย์ความรู้เพื่อชาวฟาร์มปศุสัตว์ http://www.thaifeed.net
39
เรื่องน่ารู้ จากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์เลี้ยง http://www.thaispca.org/knowledge/index.htm
40
คู่มือการเลี้ยงลูกสุนัข http://www.petloversclub.com/ pet-manual/index.php
41
ข้อมูลการเกษตร เกษตรพลิกฟื้นชาติ http://www.rakbankerd.com/agriculture/
in_agricultural/sub_agricultural_1.html
42
ชมรมผักพื้นบ้าน http://www.krudang.com/sheet/pak
43
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th