- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
การขายและการตลาด
เรื่อง
Web site
1
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) http://www.masci.or.th/index.php
2
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ http://www.thaitextile.org/th/
3
บทวิเคราะห์อุตสาหกรรม http://cms.sme.go.th/cms/c/portal/layout?p_l_id=25.664
4
Giffarine http://www.no-poor.com/
5
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค http://www.ocpb.go.th/
6
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย http://www.marketingthai.or.th
7
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ http://www.ftpi.or.th
8
Brandage Magazine http://www.brandage.com/
9
นานาสาระกฎหมายเช่าซื้อ กู้ยืม http://www.run.to/law103
10
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค http://www.thaiconsumer.net/main.html
11
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th/index_t.html
12
กรมการค้าภายใน http://www.dit.go.th
13
KosanaThai.com รวมโฆษณาใหม่ล่าสุด http://www.kosanathai.com/ad/
14
SiamHR.com การบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.siamhr.com
15
Thaitambonรวมธุรกิจระดับชุมชน OTOP http://www.thaitambon.com
16
ตัวอย่างแผนธุรกิจ http://www.thaismecenter.com/
17
The Advertising Association of Thailand สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย   http://www.adassothai.com
18
ISO THAI – แหล่งรวมข้อมูลการบริหารคุณภาพ http://www.isothai.com
19
Marketing Guru Association สัมมนา และการตลาด http://www.mga.co.th
20
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพโดย John Robert Power http://www.johnrobertpowers.in.th/ webcontent/web/tips.html
21
ผลงานโฆษณาจากZucker & Zucker http://www.zuckerandzucker.com/portfolio.htm
22
Best Ad ตัวอย่างผลงานโฆษณา http://www.adweek.com/aw/creative/ best_spots/index.jsp
23
SiamInsure.com ศูนย์ข่าวสารประกันชีวิต http://www.siaminsure.com/
24
มองเศรษฐกิจไทย http://www.thaieconwatch.com/index_t.html
25
วิชาประกันภัย โดย Safety Insurance Public http://www.safety.co.th
26
หนังสือพิมพ์การตลาด BusinessThai http://www.businessthai.co.th
27
MILLION NINE IDEAS ตัวอย่างการจัด event http://www.m9idea.com
28
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ http://www.dtn.go.th
29
กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.moc.go.th
30
FTA http://www.thaifta.com/ThaiFTA
31
การผลิตบรรจุภัณฑ์ โดย Vinythai http://www.vinythai.co.th/0,,1544-8-0,00.htm
32
ข้อมูลการขายตรง จาก Amways http://www.amway.co.th/amway/publicwww/ 08mlm/801.jsp
33
สมาคมการโฆษณาแห่งประเทศไทย http://www.adassothai.com/
34
ตัวอย่างบริษัทโฆษณาที่มีชื่อเสียง "Leoburnett" http://www.leoburnett.com/
35
ตัวอย่างบริษัทโฆษณาที่มีชื่อเสียง "Ogilvy" http://www.ogilvy.com/
36
เอกสารการสอน online จาก Pawoot http://www.pawoot.com/file/
37
ชุมชนคนสร้างรายได้ http://www.raidai.com/index.php
38
แฟรนไชส์ วิชั่น http://www.franchise-vision.com
39
สมาคมบริหารการจัดซื้อและซัพพลายเชน http://www.pscmt.or.th
40
แหล่งข้อมูลแฟรนไชส์ http://www.franchise108.com
41
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://cms.sme.go.th/cms/web/osmep
42
นิตยสาร Business Week http://www.businessweek.com/index.html
43
นิตยสาร E-commerce http://www.ecommerce-magazine.com/index.php
44
นิตยสาร MBA http://www.goodmedia.co.th
45
Marketingbyte สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล E - Marketing http://www.marketingbyte.com
46
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย http://www.prthailand.com
47
ข้อมูลการทำธุรกิจขนาดเล็กจาก Microsoft http://www.microsoft.com/thailand/smallbusiness
/issues/default.mspx
48
ศึกษาเครื่องมือการขายการตลาดจาก Intel http://www.intel.com/cd/channel/reseller/apac
/tha/sales/index.htm?iid=HPapactha_ln_sales
49
ยูนิลีเวอร์ http://www.unilever.co.th
50
การสร้าง Brand http://www.visualorange.co.th
51
ศูนย์ข้อมูลการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ http://www.exim.go.th/NewsInfo/index.aspx
52
บรรจุภัณฑ์ http://www.mew6.com/composer/package /index.php
53
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย http://www.tistr.or.th/tpc/about.html
54
การวัดความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ http://www.sme.go.th/cms/web/virtualcoach /menu-02
55
e-learning การเป็นผู้ประกอบการ http://www.kr.ac.th/wai/show.php?id=372
56
Out of Home Magazine http://www.ohmmag.com