- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
หน่วยงานทางการศึกษา
 
เรื่อง
Web site
1
กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://www.obec.go.th
3
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://www.vec.go.th
4
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา New! http://www.mua.go.th
5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน http://www.opec.go.th
6
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ http://www.thaisnews.com
7
TIAC http://www.tiac.or.th/tiacthai
8
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
http://www.onesqa.or.th
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 http://area.obec.go.th/suphanburi1
10
Thaiedresearch.org ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา http://www.thaiedresearch.org
11
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย http://www.thaiwisdom.org
12
สำนักทดสอบทางการศึกษา http://bet.obec.go.th
13
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ http://www.okmd.or.th/th
14
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง MOE - Operation Centre (MOC) http://www.moc.moe.go.th/index.php
15
อุทยานการเรียนรู้ http://www.tkpark.or.th
16
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย http://www.tcels.or.th
17
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ http://www.ndmi.or.th
18
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ http://www.tcdc.or.th
19
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม http://www.moralcenter.or.th
20
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ http://www.nia.or.th
21
ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา http://www.cuas.or.th/default_index.html