- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
วิทยาศาสตร์
เรื่อง
Web site
1
องค์การจัดการน้ำเสีย http://www.wma.or.th
2
พยากรณ์อากาศทั่วโลก http://www.wunderground.com
3
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย http://www.karn.tv/science.html
4
ทรู ปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/true/index.php
5
แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก http://www.happyfamilyday.com/index.php
6
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) http://www.ipst.ac.th/home.asp
7
สสวท. สาขาวิทยาศาสตร์ประถม http://202.29.77.139/design/sci-3/index.asp
8
สสวท. สาขาวิทยาศาสตร์มัธยม http://www.ipst.ac.th/science
9
สสวท. กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ http://www.ipst.ac.th/Activity_Primary
Sci/index.html
10
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th
11
การสำรวจสิ่งแวดล้อม Exploring Environment http://www.cotf.edu/ete
12
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ http://www.biotec.or.th
13
Schoolnet_สิ่งแวดล้อม http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet6.htm
14
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา http://www.sci-educ.nfe.go.th
15
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th
16
สถาบันสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย http://www.tei.or.th/th_Main.htm
17
กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th
18
ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับคนไทย http://www.darasart.com
19
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://www.nstda.or.th/
20
กรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/
21
Bird in Thailand นกในไทย http://www.tu.ac.th/usr/bird/bird.htm
22
Nasa องค์การนาซ่า http://www.nasa.gov/home/index.html? skipIntro=1
23
Discovery Channel http://www.discovery.com
24
WWF-Thailand องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม http://www.wwfthai.org/th
25
Greenpeace International http://www.greenpeace.org/international_en
26
กระทรวงพลังงาน http://www.energy.go.th
27
STKC – ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.stkc.go.th/index.html
28
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th
29
Pollution รายงานมลภาวะทั่วโลก http://www.pollution.com
30
Global Warming Early Warning Signs http://www.climatehotmap.org/index.html
31
Basic science for kids ทำวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่าย http://www.sciencemadesimple.com
32
Science Fair Central ศูนย์รวมข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์จาก Discovery channel http://school.discovery.com/
sciencefaircentral
33
Science Fair Project ขั้นตอนการทำงานจนถึงการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ http://sciencefairproject.virtualave.net
34

The Open Door Web Site แหล่งความรู้
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆสำหรับการค้นคว้า

http://www.knockonthedoor.com
35
คลินิกเทคโนโลยี http://www.clinictech.most.go.th/
techlist/index.php
36
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.most.go.th
37
Electronics for KIDS http://users.stargate.net/~eit/kidspage.htm
38
SPACE.com - Something Amazing Every Day http://www.space.com
39
Fun Science Gallery http://www.funsci.com/texts/index_en.htm
40
HOMEMADE SCIENCE TOYS AND PROJECTS ของเล่นวิทยาศาสตร์ทำเอง http://www.sciencetoymaker.org
41
ScienceBob.com! http://www.sciencebob.com
42
Electronic Circuits for the Hobbyist http://www.uoguelph.ca/~antoon/
circ/circuits.htm
43
นิทานชุด สิ่งแวดล้อมสะอาดสดใส เด็กไทยแข็งแรง http://advisor.anamai.moph.go.th/tamra/
nitan/nitan.html
44
Laws of Light กิจกรรมกฏแห่งแสง http://www.learner.org/teacherslab/science/
light/lawslight/index.html
45
Light in Color กิจกรรมแสงสี http://www.learner.org/teacherslab/
science/light/color/index.html
46
ศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา http://www.stapana.net/
47
รวมภาพ Graphics ของด้านชีววิทยา http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/
48
Animal Planet แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ http://animal.discovery.com/
49
National Geographics สำหรับเด็ก http://www.nationalgeographic.com/geobee/
50
ภาพดาราศาสตร์ http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/
astropix.html
51
อาชีพดอทคอม สูตรน้ำยาต่างๆ http://www.archeep.com/chemistry/
chem_index.htm
52
กลุ่มรักษ์ผีเสื้อ http://www.savebutterfly.com
53
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ http://www.ology.amnh.org/
54
สิ่งดีๆและสิ่งน่าเกลียดๆที่เกิดขึ้นกับร่างกาย http://yucky.kids.discovery.com/noflash/
body/index.html
55
My Body (Shockwave version) http://kidshealth.org/kid/body/mybody.html
56
ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหิดล http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/
57
Scithai.com ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เยาวชนไทย http://www.scithai.com/
58
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเทคนิคการแพทย์ http://www.thaimedtech.org/
59
เกมสำหรับเด็ก ด้านวิทยาศาสตร์ http://www.primarygames.com/science.htm
60
รูปภาพประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ จาก Scientific American http://www.sciam.com/gallery_directory.cfm
61
FuelCell Today http://www.fuelcelltoday.com
62
เกมวิทยาศาสตร์ จาก Scientific American http://www.sciam.com/recreations_
directory.cfm
63
สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (วิทยาศาสตร์) http://science.howstuffworks.com/
64
สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (อิเล็กโทรนิกส์) http://electronics.howstuffworks.com/
65
สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (เครื่องยนต์) http://auto.howstuffworks.com/
66
โครงการวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (GLOBE) http://globethailand.ipst.ac.th/
67
บ้านนอก.คอม http://www.bannok.com/
68
ชมรมเวชสำอางค์แห่งประเทศไทย http://www.cosmecs.com/
69
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย http://www.tistr.or.th/
70
Update Magazine Online http://update.se-ed.com/
71
โครงการอนุรักษ์ท้องทะเล (walt's disney) http://www.keepoceansclean.org/
72
CAI ขยะมูลฝอยเบื้องต้น http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/
science/sci35/Homepage/index.htm
73
DNA Interactive อธิบายเกี่ยวกับ DNA http://www.dnai.org
74
เกมส์วิทยาศาสตร์ จาก Jefferson Lab http://education.jlab.org/indexpages/
elementgames.php
75
Human Anatomy Online.com http://www.innerbody.com/htm/body.html
76
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์จากสิ่งของในบ้าน http://www.scitoys.com
77
EnvironNET.in.th ระดับเยาวชน http://www.environnet.in.th/kids
78
โครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์ http://www.astroschool.in.th/public/
index_ans_inc.php
79
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย http://www.bcst.or.th
80
นิทานภาพเรื่องสึนามิ http://www.skkob.com/cartsunami
81
Thai-Infoterra เครือข่ายข้อมูลสิ่งแวดล้อม http://infoterra.deqp.go.th
82
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน http://www.dede.go.th
83
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ http://www.nanotec.or.th
84
Einstein เว็บไซต์เกี่ยวกับไอน์สไตน์ http://www.aip.org/history/einstein/index.html
85
เว็บไซต์แสดงการทำงานของเครื่องยนต์ http://www.keveney.com/Engines.html
86
สาขาเคมี สสวท. http://www.ipst.ac.th/chemistry/home.html
87
สาขาฟิสิกส์ สสวท. http://www.ipst.ac.th/physics
88
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://www.nsm.or.th/index.php
89
Chem4kids.com เคมีสำหรับเด็ก http://www.chem4kids.com
90
Physics4kids.com ฟิสิกส์สำหรับเด็ก http://www.physics4kids.com
91
Biology4kids.com ชีววิทยาสำหรับเด็ก http://www.biology4kids.com
92
Cosmos4kids.com ดาราศาสตร์สำหรับเด็ก http://www.cosmos4kids.com
93
ภาพถ่ายจากกล้องดูดาว Hubble http://hubblesite.org/gallery
94
แบบทดสอบ pre-entrance ชีววิทยา http://www.thaiwbi.com/pre_en/bio/index.htm
95
ภาพเคลื่อนไหวของระบบต่างๆในร่างกาย http://www.mwit.ac.th/~panom/Animation.html
96
พลังงานทดแทน http://www.egat.co.th/re
97

ดาราศาสตร์ online

http://www.iastrocenter.com
98
Animation การทำงานของสิ่งต่างๆ http://www.sprocketworks.com
99
บทเรียนออนไลน์ชุดกล่องสมองกล http://www.oho-ipst.net
100
นิทานภาพ จิตวิทยาคือ... http://www.psychola.com/wordpress/
multimedia/psy-tale
101
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จาก Gizmos http://www.explorelearning.com
102
เกมส์และกิจกรรมวิทยาศาสตร์จาก University of CA http://www.lhs.berkeley.edu/kids/
kidshome.html
103
Extreme Science ข้อมูลที่สุดในโลก (วิทยาศาสตร์) http://www.extremescience.com/index.html
104
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม http://www.tipmse.or.th/th/index.aspx
105
การ Recycle กล่องเครื่องดื่ม http://www.thaibcg.com/information/
information.html
106
โครงการเด็กไทยหัวใจรีไซเคิล http://www.thaikids-recycle.com/th/index.php
107
เรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม http://www.klongwises.com/index.html
108
เว็บภาพเคลื่อนไหวช่วยอธิบายชีววิทยา http://www.biologyinmotion.com/
109
การสำรวจใต้ท้องทะเลทั่วโลก http://www.divediscover.whoi.edu/
110
ศูนย์โครงงานวิทยาศาสตร์แบบร่วมมือกัน (ทั่วโลก) http://www.k12science.org/collabprojs.html
111
Science explorer เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสำรวจ http://www.exploratorium.edu/
science_explorer/ index.html