หน้าหลัก > ผลงานนักศึกษา

 

 

 

-

-

-


-

-

-

-

กิจกรรมบริการวิชาการ
Academic Service Activities

ทัศนศึกษาดูงาน
Field Trips

ผลงานการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
Academic Competitions and
Achievements

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Environmental Activities

ผลงานดีเด่น
Acclamation and Rewards

กิจกรรมอื่นๆ
Others

สหวิทย์เว็บไซต์ลิ้งค์
Sahavith Website Links

 

ประกวดบรรยายธรรม เนื่องในงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ประจำปี ๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นักเรียนโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจเข้าประกวด 
ณ อาคารหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555
นักเรียนโรงเรียนสหวิทย์ เข้าประกวดวาดภาพทางวิทยาศาตร์
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
     

..

การแข่งขันคอมพิวเตอร์งานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 61 
24 พฤศจิกายน 2554
นักเรียนโรงเรียนสหวิทย์ ระดับประถมแลมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมแข่งขัน
ณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

   

..
นักเรียนฝึกงาน ได้รับเกียรติบัตรฝึกงานดีเยี่ยม
9 พฤษภาคม 2554
นักเรียนรโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
   
ประกวดมารยาทไทย ธนาคาร ธนชาติ ครั้งที่ 40
19 สิงหาคม 2554
นักเรียน โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ เข้าประกวด 
ณ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต กรุงเทพฯ
   
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
3 สิงหาคม 2554
นักเรียนโรงเรียนสหวิทย์ แข่งขันวาดรูป ได้รับรางวัล อันดับ 1 และรางวัลชมเชย
   
กิจกรรมเด็กสุพรรณ..ประชันปัญญาท้าชัย 
4-6 สิงหาคม 2554
มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน
   

.....
ไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม่ season 2 
3 สิงหาคม 2554
แข่งขันออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ
สาขาคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์กราฟิก

.....
การประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และการส่งเสริมสร้างคุณธรรมความสื่อสัตย์สุจริต

10 มิถุนายน 2554
นักเรียนโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล
   

.....
การสอบแข่งขันวิชาการบัญชี  โครงการมิติใหม่ของงบการเงิน
13 มกราคม 2554
นักเรียนโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ

.....
โครงการประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ดำเนินการ 15-19 พ.ย. 53
ประกวดวันที่ 21 พ.ย. 53
ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะครูและนักเรียน สาขางานการโรงแรม

   

.....
รับรางวัลเขียนเรียงความหัวข้อ “รู้รักสามัคคีในชุมชน”
23 สิงหาคม 2553
แข่งขันเรียงความ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี

...
พิธีมอบใบประกาศธรรมศึกษา
ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนสหวิทย์ และ โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
   

...
กล่าวสุนทรพจน์ ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
19 กรกฎาคม 2553
ณ ศาลาการเปรียญวัดมะนาว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
   

...

กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "ไทยโปร่งใส ไทยเข็มแข็ง"
ระดับภาค ณ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2553

   

...
University of Cambridge
Examinations for Spenakers of Other Languages (ESOL)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบ ESOL วันที่ 14 มิถุนายน 2553
ของโรงเรียนสหวิทย์ และสหวิทย์บริหารธุรกิจ
   

...
สอบมาตรฐานการสอบระดับ KET
กับ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แห่งประเทศอังกฤษ
27 กุมภาพันธ์ 2553
นักเรียนโรงเรียนสหวิทย์และสหวิทย์บริหารธุรกิจเข้าร่วมการสอบ
 

...

แข่งขันคอมพิวเตอร์
27 กุมภาพันธ์ 2553
แข่งขันคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนสหวิทย์

 

...
ผลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 24
ประจำปี 2552 ภาคกลาง ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
1-2 กุมภาพันธ์
 

.
 

.
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
การประกวดเต้นลีลาประกอบเพลง  ในงาน “  เปิดตัวรถ MASDA 2”  
ณ  ศูนย์โชว์รูมมาสด้าสุพรรณบุรี
 

.
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันใน โครงการแข่งขันอ่านฟังเสียง
ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน)

.

University of Cambridge
Examinations for Spenakers of Other Languages (ESOL)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบ ESOL
ของโรงเรียนสหวิทย์ และสหวิทย์บริหารธุรกิจ

ภาพวีดีโอ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ภายใน
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ภายในตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ม.3
โครงการสมองกลคนอัจฉริยะ