Our Facebooks

Sahavith on Google Apps

 

 

 

 

 

 

 

Sahavith MIS

 

Enrollment SV

ระเบียบการสมัครเรียน คลิกที่นี่=> อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ระเบียบการสมัครเรียน คลิกที่นี่=> ปวช.-ปวส.

อาคารเรียนระดับประถมปลาย-มัธยมศึกษา

ในปี 2558 โรงเรียนจะเริ่มดันโครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสหวิทย์
เลขที่ 89/9 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น มีชั้นดาดฟ้า ใช้เป็น สนามกีฬา
และลานเอนกประสงค์ รองรับการเพิ่มของนักเรียนในหลักสูตรสองภาษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
อย่างเต็มรูปแบบ ภายในปีการศึกษา 2560

 

View Map โรงเรียนสหวิทย์ ต.ท่าระหัด โรงเรียนสหวิทย์และวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์ ถ.ประชาธิปไตย