-

ผลงานวิจัยครู
Teacher Research

 
สายบริหารธุรกิจ
1

การพัฒนาทักษะการวาดภาพจากรูปทรงเรขาคณิต ด้วยโปรแกรมIllustrator

2
ชุดแบบฝึกพัฒนาการทดสอบไคสแควร์ โดยใช้สื่อ mimio interactive whiteboard  ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 สาขาการตลาด/โฆษณาและประชาสัมพันธ์
3
การสำรวจความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีกับการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น  1  ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  ห้อง  1  โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2552
4
การศึกษาผลการใช้เทคนิคแบบคิดวิเคราะห์ประกอบแบบฝึก วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1(2000 – 1101)“เรื่องระดับการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร”ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ปีที่ 1)
5

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 8 ในการใช้สื่อเกมส์ในการเรียนการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่บัญชี ด้วย “เกมส์บัญชีมหาสนุก”

6

การศึกษาผลการใช้เกมส์ฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก วิชาการใช้โปรแกรม กราฟิก สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาการโรงแรม โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
8
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกของวัยรุ่น
9

การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการสาขาการโรงแรม โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46