ชื่องานวิจัย              ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการใช้คำRegular Verb และ Irregular Verb โดยใช้สื่อ Mimio ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสหวิทย์
ผู้วิจัย                     นางกานดา  โพธิ์สุวรรณ
ที่ปรึกษางานวิจัย     อาจารย์จุฑามณี  ไกรคุณาศัย

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริมความเข้าใจในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยเน้นไปที่Grammarขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือเรื่องการเปลี่ยนคำกริยาจากช่องที่ 1(ปัจจุบัน) เป็นคำกริยาช่องที่ 2 (อดีต) ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามีปัญหาในการใช้อย่างมาก

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วย  นักเรียนโรงเรียนสหวิทย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 Stream B2 จำนวน 14 คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 Stream B1 จำนวน 15 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียน Regular Verb และIrregular Verb โดย แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test).แผนการสอนที่ใช้กับสื่อ Mimio และแผนการสอนปกติ

ผลการวิจัยพบว่า    ผลการเขียนRegular Verbและ Irregular Verb นักเรียนสามารถเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 80 ส่วนผลการสังเกตพฤติกรรมการเขียนพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเขียนคำมากขึ้น สืบเนื่องจากการใช้สื่อMimioในการเรียนการสอน มีความจำที่ดีขึ้น และจดจำคำศัพท์ได้ง่าย เมื่อนำมาปรับในการเรียนการสอนแบบปกติดูการเรียนการสอนง่ายขึ้น