ชื่องานวิจัย การสร้างและหาประสิทธิ์ภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดีย (MMCAI) วิชาสารสนเทศเฉพาะเรื่องสําหรับ
นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2545 กรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้วิจัย นายสมพงษ์ สร้อยสุวรรณ
ที่ปรึกษางานวิจัย นายฐิติพงษ์ เคลือบมงคล นายนัทที ทัศกลิ่น

บทคัดย่อ

วิชาสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
ความสําคัญของวิชานี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความ เข้าใจทักษะละประสบการณ์ในกระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ สามารถประยุกต์
ความ ชํานาญทางด้าน คอมพิวเตอร์ในการจัดทําโปรแกรม มีเจตคติที่ดีต่องานธุรกิจ จากการที่ครูผู?สอนได้ทํา การสอนวิชาสารสนเทศ
เฉพาะเรื่องเป็นเวลา 4 ปี พบว่ามีปัญหาในการสอนที่สําคัญที่สุดคือ เนื้อหา อธิบายให้เห็นภาพได้ยากและสื่อ ไม่โต้ตอบกับผู้เรียน
ฉะนั้นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดีย วิชาสารสนเทศเฉพาะ เรื่องจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน ระบบมัลติมีเดีย (MMCAI) วิชาสารสนเทศเฉพาะเรื่อง สําหรับ
นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสารสนเทศเฉพาะเรื่องของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่สร้างขึ้น
3) เพื่อเปรียบเทียบความคงทนทางการเรียนของผู้เรียน หลังจากเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน

วิธีการดําเนินการวิจัย เริ่มจากให้กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ สร้างขึ้นเป็นนักศึกษา จํานวน 30 คนจาก
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ หลังจากกลุ่มตัวอย่างเรียนจบ บทเรียนแล้ว ทําการทดสอบด้วยแบบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทันที
จากนั้นนําคะแนนที่ได้จากการ ทดสอบมาทําการวิเคราะห์ตามหลักสถิติ และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความคงทนทางการเรียน
จากกลุ่มตัวอย่างภายหลังจบบทเรียนไปแล้ว 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.44/85.33 สูงกว่าเกณฑ์ 85/85 ที่ตั้งไว้ตามสมมติฐาน เมื่อนําคะแนนการทดสอบมาวิเคราะห์
โดยการทดสอบค่าที (t-test) ทางการเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
0.01 และเมื่อพิจารณาผลคะแนนสอบหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยรวม จากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 46.33สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
รวมที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 31.63 คะแนน จากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยรวมจากการทดสอบหลังเรียนมาเปรียบเทียบ
กับข้อมูลความคงทน ทางการเรียนของผู?เรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมจากการทดสอบลดลง 8.91% และ 15.73% ตามลําดับผู้ใช้บทเรียนมี ความเห็นตอบทเรียน
ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียที่สร้างขึ้น สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศเฉพาะ
เรื่องสําหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามหลักสูตรของอาชีวศึกษาได้