หัวข้อวิจัย การสอนโดยใช้บทบาทสมมติและสถานการณ์จําลองในการสอนวิชามารยาทและการ สมาคมเรื่อง
“การแสดงและปรับปรุงอิริยาบถ”
ชื่อผู้วิจัย นางมาลา เพ็ชรสีงาม
ที่ปรึกษางานวิจัย นางจุฑามณี ไกรคุณาศัย

บทคัดย่อ

วิชามารยาทและการสมาคม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีจุดประสงค์ให้ นักเรียนเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของการสมาคม
ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาทที่ดีในสังคม สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ในการเรียนการสอนเรื่อง “การแสดงและปรับปรุง
อิริยาบถ” หากนําการสอนโดยใช้บทบาทสมมติและสถานการณ?จําลองมาใช้ในการเรียนการสอน จะทําให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ความ
สามารถด้านความเข้าใจการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นๆ และสามารถนําไปประยุกต์ ใช้ในการดํารงชีวิตประจํา
วันได้เป็นอย่างดี ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หล่อหลอมให้นักเรียนมี พัฒนาการ
ที่ดีอันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทบาทสมมติและสถานการณ์จําลองในการสอนวิชามารยาทและการสมาคม เรื่องการแสดงและ
ปรับปรุงอิริยาบถ เพื่อศึกษาผลการสอนจากคะแนนการประเมินการแสดงบทบาทสมมติ และสถานการณ์จําลองในการสอนวิชามารยาท
และการสมาคม เรื่อง การแสดงและปรับปรุงอิริยาบถ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 พัฒนาเทคนิควิธีการสอนให้สอด
คล้องกับการปฏิรูปการศึกษาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนําความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงอิริยาบถ
ไปใช้ได้ ในชีวิตประจําวัน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ห้อง 7 ถึงห้อง 12 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549

ผลการวิจัยสร้างบทบาทสมมติและสถานการณ์จําลอง ในการสอนวิชามารยาทและการสมาคม ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ จํานวน 8 บท
ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติมารยาทด้วยบทบาทสมมติและสถานการณ์จําลองมีประสิทธิภาพเกินร้อยละ 80 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนในการ ใช้บทบาทสมมติและสถานการณ์จําลองในการสอบปฏิบัติมารยาททั้ง 3 ด้านยอยู่ในเกณฑ์ดี