ชื่องานวิจัย              การพัฒนาทักษะการวาดภาพจากรูปทรงเรขาคณิต ด้วยโปรแกรมIllustrator
ชื่อผู้วิจัย                 นางสาวพิมพ์เพ็ญ   พันธุ์จันทร์
ที่ปรึกษางานวิจัย      อาจารย์จุฑามณี   ไกรคุณาศัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้กิจกรรมชุดฝึกการพัฒนาทักษะการวาดภาพในโปรแกรมIllustratorเพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องการวาดภาพจากโปรแกรม Illustrator ให้ผู้เรียนมีควมสามารถไปใช้ในการวาดภาพหรือตกแต่งภาพเป็น ด้วยตนเอง เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ และต้องการฝึกความละเอียด รอบคอบ ในการทำงานของผู้เรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องการวาดภาพจากโปรแกรม Illustratorให้ผู้เรียนมีความสามารถไปใช้ในการวาดภาพหรือตกแต่งภาพเป็น ด้วยตนเองเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ และต้องการฝึกให้นักเรียนมีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน โดยศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่าง 5 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 2  ภาค2/2551โดยการใช้โปรแกรม Illustrator วาดภาพในคอมพิวเตอร์ รายวิชาการสร้างภาพกราฟิก การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ทดสอบนักเรียนก่อน-หลัง และแบบวัดความพึงพอใจและประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS (Percentages,Mean ,Standard  Deviation)

ผลการวิจัยพบว่าการทดสอบหลังการศึกษาผลการใช้กิจกรรมชุดฝึกการพัฒนาทักษะการวาดภาพในโปรแกรมIllustrator นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่2 ภาคเรียนที่ 2/2551 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี   จำนวน 5 คน ความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.55  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.657 คิดเป็นร้อยละ71.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลัง มีประสิทธิภาพ ป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการความพึงพอใจต่อการใช้กิจกรรมชุดฝึกการพัฒนาทักษะการวาดภาพในโปรแกรมIllustrator นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่2 ภาคเรียนที่ 2/2551 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี   มีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.637  คิดเป็นร้อยละ 76.00 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  เพราะการใช้โปรแกรม Illustrator ของนักเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานจากการวาดเป็นหลัก  ไม่ว่าจะเป็นงานสิ่งพิมพ์เสื้อผ้า เว็บเพจ ออกแบบฉลากและผลิตภัณฑ์ หรืองานโฆษณา รวมไปถึงการวาดภาพ Clipart ซึ่งโปรแกรม Illustrator จะเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ให้ไม่ว่า จะเป็นดินสอสี แปรงพู่กัน ไม้บรรทัด ยางลบ สีแบบต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆ ให้เรียบร้อย  นักเรียนจะต้องใช้จินตนาการในการออกแบบและวาดภาพขีดเขียนหรือระบายภาพออกมา ภาพที่ได้จากโปรแกรมจะเป็นกราฟิกประเภทเวคเตอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นลายเส้น ภาพที่ได้จึงมีความคมชัด เป็นงานกราฟิกที่มีทั้งภาพเป็นเส้นที่คมชัดและ มีเอฟเฟกต์สีสัน สวยงามหรือมีความแปลกใหม่ จึงทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ในการเรียนมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความงาม  อริสโตเติล (Aristotle. 384-322 B.C) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความงามที่เป็นวัตถุวิสัยนี้ว่าสุนทรีธาตุนั้นมีจริงโดยไม่ขึ้นกับความคิดของมนุษย์ สุนทรีธาตุ มีมาตรการตายตัวแน่นอนในตัวเอง ดังนั้น ความงามของวัตถุจึงเป็นความสมบูรณ์อันเกิดจากรูปร่าง รูปทรง สีสัน สัดส่วนที่ประกอบกันเข้าอย่างกลมกลืนมีความสมดุล จึงถือว่าความงามที่เป็นวัตถุวิสัยหรือสุนทรียธาตุนั้นเป็นความงามกระบวนการเรียนรู้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ และการสังเกต ซึ่งการเรียนรู้โดยการสังเกตอันได้แก่กระบวนการใส่ใจ กระบวนการเก็บจำกระบวนการกระทำและระบวนการจูงใจสามารถกระตุ้นและจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การวาดภาพหรือตกแต่งภาพในโปรแกรมIllustrator นักเรียนต้องปฎิบัติด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นผู้เรียนจะต้องมีความละเอียด รอบคอบ  นักเรียนต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในการทำงาน จึงส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้น สอดคล้องกับกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนของโบเวอร์ และอัลการ์ดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องเกิดจากการฝึกฝน หรือเคยมีประสบการณ์นั้น ๆ มาก่อน เช่น ความ สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ต้องได้รับการฝึกฝน และถ้าสามารถใช้เป็นแสดงว่าเกิดการเรียนรู้ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเจริญเติบโต หรือการมีวุฒิภาวะ การเรียนรู้โดยการสังเกต หรือการเลียนแบบประกอบไปด้วยกระบวนการใส่ใจ กระบวนการเก็บจำ กระบวนการกระทำและกระบวนการจูงใจจึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีประสิทธิภาพ